Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.03.00-32-K001/18-00

Celem głównym projektu jest utworzenie 62 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i dla 15 osób w podmiotach ekonomii społecznej, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 150 podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie stargardzkim oraz wsparcie 800 [w tym 640 kobiet] osób fizycznych w regionie stargardzkim (w tym 331 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [w tym 265 kobiet], w tym 100 osób z niepełnosprawnością [w tym 80 kobiet], w tym 80 osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu [w tym 64 kobiet]) w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego/ podmiotu ekonomii społecznej.

w związku z powyższym rozpoczynamy rekrutację do projektu „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” na lata 2019-2023.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem Merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel. 663 921 836, maciej.rebilas@owes.es

Poniżej przekazujemy regulamin projektu wraz z dokumentacją rekrutacyjną

SZOWES 2019-2023 Regulamin ogólny
Zał nr 1_SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia PES_PS_instytucji
Zał nr 1f _SZOWES 2019-2023 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-
Zał nr 2_SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia osoby fizycznej
Zał nr 3_SZOWES 2019-2023 Plan działania – indywidualna ścieżka wsparcia
Zał nr 4_SZOWES 2019-2023 Wzór umowy na otrzymanie wsparcia
Zał nr 5 SZOWES 2019-2023 Zwrot kosztów dojazdu
Zał nr 6_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem_osobą zal
Zał nr 7a_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego_monochrom
Zał nr 7b_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie bonu na udział w targach
Zał nr 7c_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie bonu rozwojowego_monochrom