NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Szanowni Państwo,

01.10.2021 r. rozpoczynamy V nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu  pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, który trwać będzie do dnia 29 października 2021 do godz. 15:00

O dotacje mogą ubiegać się w nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne, oraz istniejące przedsiębiorstwa społeczne tworzące nowe miejsca pracy.

Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest rekrutacja uczestników projektu poprzez złożenie: Formularza rekrutacyjnego instytucji (z załącznikami) oraz osób fizycznych (z załącznikami).

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: “4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o. ul. Tkacka 19/22, 70-556 Szczecin p. 303 do dnia 29.10.2021 r. g. 15:00

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcami OWES i/lub Koordynatorem Merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel.573 152 969, maciej.rebilas@owes.es

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:

Załącznik-nr-19_SZOWES-2019-2023-Oświadczenie-o-weryfikacji-statusu-PS-w-okresie-trwałości

Załącznik-nr-18_SZOWES-2019-2023-Oświadczenie-podmiotu-o-niezaleganiu

Załącznik-nr-16_SZOWES-2019-2023-Oświadczenie-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-środków-finansowych-na-tworzenie-miejsc-w-PS

Załącznik-nr-17_SZOWES-2019-2023-Opinia-zespołu-merytorycznego-SZOWES

Załącznik-nr-15_SZOWES-2019-2023-Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług_mono

Załącznik-nr-14_SZOWES-2019-2023-Oświadczenie-o-dokonaniu-zakupów_mono

Załącznik-nr-13_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-pomostowego-wsparcia-przedłużonego_mono

Zalącznik-nr-12c_SZOWES-2019-2023-Aneks-do-umowy-o-przyznanie-środków-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowegomono_ogólna_mono-ver.1

Załącznik-nr-10_SZOWES-2019-2023-Karta-oceny-formalno-merytrycznej-oceny-biznesplanu_mono

Załącznik-nr-12b_SZOWES-2019-2023-Umowa-o-przyznanie-środków-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowegomono_SJ_mono

Załącznik-9b_SZOWES-2019-2023-Oświadczenie-o-podatku-VAT_mono Załącznik-nr-12a_SZOWES-2019-2023-Umowa-o-przyznanie-środków-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowegomono_ogólna_mono

Załącznik-9a_SZOWES-2019-2023-Harmonogram-rzeczowo-finansowy_mono

Załącznik-nr-11_SZOWES-2019-2023-Oświadczenie-o-trwałości-miejsc-pracy-utworzonych-w-PS

Załącznik-nr-9_SZOWES-2019-2023-Biznesplan_mono

Załącznik-nr-8_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-środków-na-utworzenie-miejsca-pracy_mono

Załącznik-nr-7_SZOWES-2019-2023-Umowa-na-świadczenie-usług-szkoleniowo-doradczych_mono

Załącznik-nr-6_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-opieki-nad-dzieckiem_osobą-zależną_mono

Załącznik-nr-5_SZOWES-2019-2023-Wniosek-o-przyznanie-zwrotu-kosztów-dojazdu_mono

Załącznik-nr-4-SZOWES-2019-2023-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-zgłoszeniowego_mono

Załącznik-nr-3_SZOWES-2019-2023-Plan-działania-indywidualna-ścieżka-wsparcia_mono

Załącznik-nr-1_6_SZOWES-2019-2023_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-

Załącznik-nr-2_SZOWES-2019-2023-Formularz-zgłoszenia-osoby-fizycznej_mono

SZOWES-REGULAMIN-rekrutacji-i-przyznawania-środków-finansowych-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiębiorstwach-społecznych-ver-3.0-mono-1 (1)

Załącznik-nr-1_SZOWES-2019-2023-Formularz-zgłoszenia-podmiotu_instytucji_PES_mono

Załącznik-nr-1f-SZOWES-2019-2023-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-