Co robimy

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej (PES) w 5 powiatach: pyrzyckim, stargardzkim, gryfińskim, myśliborskim, choszczeńskim.

 

CO ROBIMY?

 • Informujemy o tym,
  CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.
 • Animujemy, czyli
  AKTYWIZUJEMY I INTEGRUJEMY lokalne społeczności, budujemy partnerstwa, sieci i klastry
 • Doradzamy, czyli
  ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY, a także pomagamy pozyskiwać nowe dotacje i zarabiać pieniądze na działalność społeczną.
 • Szkolimy, czyli
  UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE, jak lepiej i efektywniej działać w podmiocie ekonomii społecznej.
 • Świadczymy usługi, czyli
  ZWIĘKSZAMY KONKURENYCYJNOŚĆ I OBNIŻAMY KOSZTY działalności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.
 • Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli
  DAJEMY DOTACJE I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ, czyli:

 • przedsiębiorstwa społeczne1, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych2;
 • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: CIS, KIS, ZAZ, WTZ3;
 • podmioty sfery gospodarczej podmiot sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej tj.:
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze4;
  • spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5

OSOBY FIZYCZNE
zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub rozwojem ekonomii społecznej w swoich środowiskach lokalnych;

 

PODMIOTY I INSTYTUCJE UPRAWNIONE
do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej6, czyli:

 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kościelne osoby prawne

Rozwiń Przypisy

1 Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:
i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
− zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
− zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych:
zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i;
b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

2 Dz. U. nr 94, poz. 651, z późn. zm.

3 o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4 Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.

5 Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.

6 zgodnie z art. 4 ust 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z późn. zm.)

WSPARCIE SZOWES

 

…udzielane na podstawie planu usług, który jest zindywidualizowaną ścieżką wsparcia tworzoną na podstawie zgłaszanego przez Państwo zapotrzebowania i dokonanej diagnozy.

 

Poprzez spotkania, warsztaty, szkolenia, doradztwo, usługi, wizyty studyjne ma służyć rozwojowi grupy/podmiotu, podniesieniu wiedzy i umiejętności wśród członków podmiotu, rozszerzeniu działalności, tworzeniu miejsc pracy

 

Oferowane przez nas wsparcie świadczymy bezpłatnie, w siedzibie CES Gryfino, CES Stargard, CES Przelewice, bądź w innym wskazanym przez klientów miejscu.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń.

 

Wsparcie udzielane przez OWES nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii. Wsparcie jest ogólnodostępne.