Animacja i Przedsiębiorczość Społeczna

ANIMACJA, czyli…

 • tworzenie powiązań pomiędzy PES, a administracją, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
 • planowanie strategiczne na poziomie społeczności lokalnej mające na celu zwiększenie potencjału gospodarczego i społecznego PES;
 • tworzenie i włączanie PES w powiązania kooperacyjne w postaci sieci, klastrów i partnerstw umożliwiające stworzenie więzi gospodarczych i wzmocnienie ekonomiczne PES;
 • tworzenie przyjaznego środowiska lokalnego;
 • partycypacja obywatelska, wzmacnianie sektora obywatelskiego, rozwój III sektora, edukacja obywatelska i podnoszenie kompetencji, realizacja usług społecznych, budowanie powiązań kooperacyjnych;
 • wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych (zamówienia publiczne, włączanie PES w realizację zadań użyteczności publicznej,
 • rozwój inicjatyw lokalnych, współpracy itd. poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ, CZYLI…

 • rozwój istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA, CZYLI…

 • wspieranie powstawania i funkcjonowania na lokalnym rynku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą;
 • tworzenie nowych miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 • zapewnienie/ pomoc w uzyskaniu dostępu do kapitału (zwrotnego i bezzwrotnego);
 • zapewnienie dostępu do usług inkubacyjnych i profesjonalnej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.