Partnerzy OWES

ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin

91 881 21 76

91 881 24 86

4c@4c.szczecin.pl

www.4c.szczecin.pl

4C to zespół specjalistów i zapaleńców działający wspólnie i na rzecz społeczności lokalnych.  Tworzymy, poszukujemy i wprowadzamy w życie różne, w tym innowacyjne metody rozwiązywania problemów społecznych.

 

Na co dzień wspieramy powstające inicjatywy społeczne, udostępniamy nasze zasoby organizacją pozarządowym, instytucjom publicznym  oraz osobom fizycznym w ramach Centrum Ekonomii Społecznej.

 

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, którzy potrzebują usług doradczych, szkoleń, coachingu, czy animacji. Towarzyszymy wszystkim tym, którzy chcą rozwinąć swoje pomysły, inicjatywy, biznes i napotykają na bariery lub czują niepokój związany z wprowadzaną zmianą.

 

Nasze wsparcie wypływa z idei wykorzystania zasad i mechanizmów wolnego rynku dla celów społecznych. Specjalizujemy się w: zakresie spółdzielczości socjalnej, udostępniania usług specjalistycznych niedostępnych na terenach wiejskich, promocji ekonomii społecznej i narzędzi aktywnej integracji (CIS, KIS, KWK), animacji skierowanej na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i kreowaniu pomysłów na działalność gospodarczą.

 

Angażujemy się w inicjatywy non-profit, związane z pomocą osobom z różnych powodów zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom z terenów wiejskich i osobom niepełnosprawnym. Naszymi podwykonawcami są często podmioty ekonomii społecznej. Zapraszamy do wspólnego tworzenia i realizacji wizji!

ul. Zacisze 1b/4, 73-130 Dobrzany

+48 782 979 969

fundacja.podaniolem@gmail.com

www.fundacjapodaniolem.pl

Fundacja Pod Aniołem swoją działalność rozpoczęła w 2011 roku. Prowadzi działalność statutowo odpłatną i nieodpłatną, a jej celem jest między innymi promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw kulturalnych i społeczno-gospodarczych oraz wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych. Podejmujemy różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności, a z naszych oddziaływań korzystają zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. W latach 2017 – 2013 Fundacja była m.in. partnerem projektu „Klub Integracji Społecznej Pod Aniołem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

094 341 63 30

karrsa@karrsa.pl

www.karrsa.eu

Misja Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego polega na podejmowaniu działań, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Świadczymy najwyższej jakości usługi podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społeczym, wspomagając rozwój gospodarczy, innowacyjność i konkurencję regionu. Nasze cele realizujemy współpracując z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

094 347 82 05

biuro@ndsfund.org

www.ndsfund.org

Fundację tworzą ludzie z pasją, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju społecznej przedsiębiorczości, budowaniu partnerstw lokalnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniom ze środowiska.

 

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa – działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, kulturalno-oświatowej, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej- na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych, promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych, w tym: rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, budowania partnerstw, powstawania nowych miejsc pracy, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem.

ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin

+48 508 675 975

emiliakowalska@aktywaplus.pl

www.aktywaplus.pl

Aktywa Plus Emilia Kowalska prowadzi usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zajmuje się również badaniem rynku i opinii publicznej oraz kształceniem ustawicznym dorosłych. Realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

ul. gen Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin

+48 501 188 755

komes2010@vp.pl

www.komes.org.pl

Fundację tworzą ludzie z pasją, którzy chcą aktywnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju społecznej przedsiębiorczości, budowaniu partnerstw lokalnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniom ze środowiska.

 

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa – działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, kulturalno-oświatowej, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej- na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowiskach lokalnych, promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw społeczno-gospodarczych, w tym: rozwijania przedsiębiorczości, tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, budowania partnerstw, powstawania nowych miejsc pracy, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem.