Mikrodotacje

MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026”

Projekt MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026”, realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Fundacją Pod Aniołem – zwanymi dalej Operatorami, stanowiącego część realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 – Priorytet 1.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 roku.
W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 161 mikrodotacji w wysokości do 7 tys. zł. każda, o łącznej wartości 1 127 000,00 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 65 przyznane zostanie grupom nieformalnym wnioskującym z Patronem (inicjatywa – lokalne przedsięwzięcie).

Wszystkie projekty realizowane dzięki mikrodotacjom muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.
Za cel główny przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, który zrealizowany będzie poprzez:

  1. Poprawę samoorganizacji społecznej.
  2. Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
  3. Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Zamierzeniem Projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych poprzez realizację ww. celów.

 

Więcej informacji na dedykowanej stronie projektu: www.mikrodotacje.org