Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

SZOWES zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-12
  • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Oświadczenie sporządzono dnia 2024-02-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się drogą mailową używając adresu ces.stargard@owes.es. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro w Stargardzie
Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Stargard ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Stargard Tomasz Lalik tel. 789 485 036, tomasz.lalik@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki.

 

1. Opis sposobu dojazdu
a) PKP Stacja Stargard – ul. Dworcowa 2, ok. 600 m pieszo,
b) Autem – dedykowane pojedyncze miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przed wejściem do budynku,
c) Taxi – przykładowe Taxi Stargard (91) 579-00-00 lub +48 665 790 000, K&M SZACH TAXI (91) 573 33 33 lub +48 605 733 333.

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony parkingu. Biuro CES Stargard znajduje się na I piętrze. Stopnie schodów proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w jednostronną poręcz. Wewnątrz biura brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od strony Straży Miejskiej. Wszystkie ciągi komunikacyjne zapewniają szerokość umożliwiającą poruszanie się osób na wózkach lub z pomocą narzędzi wspomagających (laska/chodzik) oraz dotarcie do sanitariatów. Dostępna winda bez przewodników głosowych i oznaczeń w języku braila. Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.stargard@owes.es, tomasz.lalik@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (Tomasz Lalik tel. 789 485 036, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki,
d) przed wizytą w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia najkorzystniejszego terminu spotkania.

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Biuro CES Stargard nie posiada toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością.