Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-22
  • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się drogą mailową używając adresu [adres e-mail]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej biura CES GRYFINO

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Gryfino, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Gryfino Pani Katsiaryna Sliadzeuskaya tel. 505 246 189, ces.gryfino@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

1. Opis sposobu dojazdu.
– PKP Dworzec ul. Sprzymierzonych 1 (1,4 km pieszo);
– Przystanek PKS ul. Szczecińska przy pl. Pamięci Sybiraków (ok. 500 m pieszo);
– Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio na terenie posesji;
– Taksówką – brak w najbliższej okolicy postoju taksówek, w miejscowości Gryfino dostępne różne korporacje taksówkarskie.

 

2. Wejście do budynku.
Wejście od strony ulicy. Wejście do budynku przez windę zlokalizowaną na parterze, bez barier w postaci stopni. Wejście do windy przez zadaszony hol, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Winda przystosowana do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami (os. niesłyszące, os. niewidome, os. poruszające się na wózku inwalidzkim). Wewnątrz budynku brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się.
a) poczta elektroniczna ces.gryfino@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 505 246 189, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na tym samym piętrze co biuro CES Gryfino

Opis dostępności architektonicznej biura CES PRZELEWICE

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Przelewice, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Przelewice Pan Piotr Sylwestrzak tel. 509 471 628, ces.przelewice@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)

 

1. Opis sposobu dojazdu
Autem – miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio na parkingu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony parkingu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Biuro CES Przelewice znajduje się na parterze. Wejście do biura szerokie, pozbawione barier w postaci stopni. Wewnątrz biura brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5 Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a. Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b. Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie poźniej niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.przelewice@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (Piotr Sylwestrzak tel. 509 471 628, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Biuro CES Przelewice posiada toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostępności architektonicznej biura CES STARGARD

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Stargard, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Stargard Tomasz Lalik tel. 509 193 649, ces.stargard@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)

 

1. Opis sposobu dojazdu
a) PKP Stacja Stargard – ul. Dworcowa 2, ok. 500 m pieszo,
b) Przystanek komunikacji miejskiej w Stargardzie – 10 m od biura, przystanek komunikacji miejskiej pn. Czarnieckiego – Pl. Wolności, linie autobusowe 2, 8, 9, 10, 12, 31, 32
c) Autem – dedykowane pojedyncze miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przed wejściem do budynku,

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony ulicy. Domofon – bez oznakowań brejlowskich, bez komunikatów odczytywanych głosowo. Biuro CES Stargard znajduje się na I piętrze. Brak windy. Stopnie schodów proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w jednostronną poręcz. Wewnątrz biura brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak windy. Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5. Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a) Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b) Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.stargard@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (Tomasz Lalik tel. 509 193 649, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Biuro CES Stargard nie posiada toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością.

Opis dostępności architektonicznej biura CES CHOSZCZNO

Na wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie dostępności naszego biura CES Choszczno, oraz wszystkich kwestii związanych z dostępnością odpowie nasz asystent dostępności dla biura CES Choszczno Andrzej Smoliński tel. 507 488 527, ces.choszczno@owes.es, FB i Messenger https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)

 

1. Opis sposobu dojazdu
PKP Stacja Choszczno – ul. Kolejowa 1 Choszczno, ok. 2,8 km pieszo,
Autem – dedykowane pojedyncze miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio przed wejściem do budynku,

 

2. Wejście do budynku
Wejście od strony ulicy, parkingu Zakładu Aktywności Zawodowej. Drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Szerokie wejście. Wewnątrz budynku winda dostosowana do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami (os. niewidome, os. poruszające się na wózku inwalidzkim). Wewnątrz budynku brak oznaczeń brejlowskich.

Wejście od strony ulicy. Wejście do budynku przez windę zlokalizowaną na parterze, bez barier w postaci stopni. Wejście do windy przez zadaszony hol, drzwi jednoskrzydłowe, szerokie, otwierane na zewnątrz. Winda przystosowana do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami (os. niesłuszące, os. niewidome, os. poruszające się na wózku inwalidzkim). Wewnątrz budynku brak oznaczeń brejlowskich.

 

3. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak innych dostosowań.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

5 Dostępność informacyjno – komunikacyjna.
A. Brak dostępu do tłumacza PJM na miejscu. Osoby zainteresowane mogą komunikować się z Ośrodkiem:
a. Za pośrednictwem osoby przybranej, przez którą rozumieć należy osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą zainteresowaną do pomocy w załatwieniu sprawy.
b. Za pośrednictwem tłumacza. By skorzystać z tego rozwiązania prosimy o zgłoszenie tego nie później niż 3 dni przed dniem, gdy planuje się załatwić sprawę w OWES. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

B. Dostępność alternatywnych form kontaktu, środki wspierające komunikowanie się:
a) poczta elektroniczna ces.choszczno@owes.es,
b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych (tel. 507 488 527, profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki)
c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych – profil FB https://www.facebook.com/owesregionstargardzki

 

6. Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na tym samym piętrze co biuro CES Choszczno.