Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki Spółdzielni Socjalnych w województwie wielkopolskim” w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja wizyty studyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „Jak to robią inni, czyli dobre praktyki Spółdzielni Socjalnych w województwie wielkopolskim”, zgodnie z programem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania.

Termin składania ofert upływa dnia: 08 kwietnia 2019 r.
Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego.

Oferty należ złożyć w formie pisemnej, na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2). Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania skanu ww. dokumentów oraz zastrzega, iż w przypadku wyboru Oferenta do realizacji niezbędne będzie dostarczenie oryginału oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzina od 08.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku w biurze Zamawiającego: ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin, telefonicznie: Anna Sadkowska, tel.: 507 488 630, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: anna.sadkowska@owes.es.

Rozeznanie rynku, zapytanie o cenę – do pobrania

Załącznik 1 – program
Załącznik 2 – wzór formularza ofertowego (docpdf)