Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”

Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”

Szanowni Państwo,

Dnia 19.08.2019 rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie „SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo – doradczym OWES.

Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w czerwcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowoutworzonych PS, PES przekształcających się w PS i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz o wsparcie finansowe pomostowe.

Wnioski o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego odpowiednio podpisane i opieczętowane w 2 egzemplarzach –  przyjmujemy od 19 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. do godz. 15.00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) na adres: Fundacja Pod Aniołem, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin.

Szczególnej uwadze polecamy także wymagane do Wniosku załączniki:
1. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów uprawniających do przyznania środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
2. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.)
4. Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
5. Wykaz planowanych miesięcznych wydatków związanych z podstawowymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego finansowanych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego.

Informujemy także, ze każdy Biznesplan będzie sprawdzany pod kątem weryfikacji spełniania kryteriów formalnych oraz oceniany merytorycznie na podstawie Karty Oceny Formalno – Merytorycznej Biznesplanu

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Alicją Stępniak – doradcą biznesowym OWES, alicja.stepniak@owes.es, 573 166 384

załączniki:

  1. Wniosek na utworzenie miejsc pracy w PS
  2. Biznesplan – wzór
  3. Karta oceny formalno – merytrycznej oceny biznesplanu