Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu SZOWES-OWES w regionie stargardzkim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §6.2 pkt. 27 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie .miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZP 2014-2020: Grupa inicjatywna (osoby fizyczne i/lub podmioty), której wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej ma możliwość złożenia, w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisma z wynikami weryfikacji, prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia. Po upływie tego terminu w przeciągu 5 dni roboczych zostanie dokonana powtórna ocena. Jest to ocena wiążąca i ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. 

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy i udzielenia wsparcia pomostowego