WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Lista rankingowa grup inicjatywnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista rankingowa grup inicjatywnych niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Karty Ocen Formularzy Rekrutacyjnych poszczególnych grup inicjatywnych zostaną dostarczone drogą elektroniczną na podane w formularzach rekrutacyjnych adresy e-mail.

Procedura odwoławcza:

Przewidziano możliwość odwołania się w formie pisemnej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oficjalnego pisma o wynikach oceny wraz z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji oraz kserokopią karty oceny formalnej
i merytorycznej.

W trybie pilnym, do 5 dni roboczych, zostanie przeprowadzona ponowna ocena i/lub ustosunkowanie się do zarzutów w kontekście przeprowadzonej już oceny.

Odwołanie może dotyczyć jedynie dokonanej oceny merytorycznej, w kontekście nieosiągnięcia minimum punktowego w danej kategorii. W przypadku niespełnienia tego warunku złożone odwołanie zostanie odrzucone.

Powtórna ocena formularza zgłoszeniowego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.