Pożyczka Płynnościowa TISE

Pożyczka Płynnościowa TISE

Pożyczka Płynnościowa TISE

Pożyczka jest udzielana przez Fundusz TISE ze środków udostępnionych przez Bank BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej PES (w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19).

Pożyczki udzielane są z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie
  z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.);
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub spółki non-profit, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 • spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);ś

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • koszty administracyjne,
 • koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Kwota pożyczki: o wysokości 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej) i nie więcej niż 100 tys. zł;\

Okres spłaty:

48 miesięcy, w tym do 12 miesięcy karencji- dla pożyczek udzielonych do 31.12.2020

36 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji – pożyczki udzielane od 1.01.2021

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych TISE SA

e-mail: pes@tise.pl

tel. 226360740

tel kom. 501 373 031, 882 040 714,

600 655 414