Rozpoczynamy nabór biznesplanów w ramach projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”

Rozpoczynamy nabór biznesplanów w ramach projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim”

Szanowni Państwo,

Dnia 12.05.2020 rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo – doradczym OWES.

Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w lutym/marcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowoutworzonych PS, PES przekształcających się w PS i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz o wsparcie finansowe pomostowe.

Wnioski o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego przyjmujemy od 12 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. do godz. 15.00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) na adres: Fundacja Pod Aniołem, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin

Dokumentacja powinna zawierać:

  • papierową wersje Wniosku wraz z załącznikami odpowiednio parafowane na każdej stronie, podpisane i opieczętowane- w 2 egzemplarzach papierowych;
  • wersja elektroniczna (pendrive, CD) zawierające wersje edytowalne, ostateczne wersje, w/w dokumentacji)- 1 sztuka.

Szczególnej uwadze polecamy także wymagane do Wniosku załączniki:

  1. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów uprawniających do przyznania środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
  2. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.)
  4. Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  5. Wykaz planowanych miesięcznych wydatków związanych z podstawowymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego finansowanych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego
  6. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje poszczególnych członków grupy inicjatywnej.

Informujemy także, ze każdy Biznesplan będzie sprawdzany pod kątem weryfikacji spełniania kryteriów formalnych oraz oceniany merytorycznie na podstawie Karty Oceny Formalno – Merytorycznej Biznesplanu

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Alicja Stępniak – Doradca biznesowym OWES, alicja.stepniak@owes.es, 573 166 384

Piotr Sylwestrzak – Doradca biznesowym OWES, piotr.sylwestrzak@owes.es, 509 471 628

Andrzej Smoliński – Doradca biznesowym OWES, andrzej.smoliński@owes.es, 515 175 866