Wstępna Lista Rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Wstępna Lista Rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu pracy Komisji Oceny Wniosków. W załączeniu przekazujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Lista rankingowa razem z kopią karty oceny oraz informacją o możliwości odwołania od oceny przesłana zostanie listem poleconym do zainteresowanych grup.

Wstępna Lista Rankingowa