Rusza program „Wspieraj Seniora”

Rusza program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
W ramach Programu zostanie uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów.
Uczestnikiem Programu może być każda gmina, której środki z rezerwy budżetowej na sfinansowanie przedsięwzięcia zostaną przyznane i przekazane po uprzednim podziale na województwa, według liczby osób powyżej 70 roku życia
z poszczególnego regionu.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie
i realizację usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, jeżeli:

1. dane zadanie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej

lub

2. poprzez zlecanie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1   ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,
3. poprzez zakup usługi od sektora prywatnego,
4. poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Program_Wspiaraj_Seniora

Wytyczne_do_realizacji_Programu_w_2020_roku

Podstawowe_pytania_o_program_Wspieraj_Seniora_-_Solidarnościowy_Korpus_Wsparcia_Seniorów

Jak_skorzystać_ze_wsparcia_-_pytania_i_odpowiedzi

Przewodnik_realizacji_programu_Wspieraj_Seniora_w_Gminach_–_pytania_i_odpowiedzi