Od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Co nowego?

art. 94 szansą dla spółdzielni socjalnych? Wspomniany przepis umożliwia zamawiającym dokonanie zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie np. spółdzielnie socjalne. Zwolni to zamawiającego z obowiązku weryfikacji celu działalności podmiotu. Zniknie potrzeba sprawdzania wskaźnika zatrudnienia osób określonych w artykule. Zatem dla zamawiającego liczyć się będzie zaledwie forma prawna podmiotu.

Zasada efektywności.

Zasada efektywności, którą wprowadza nowe prawo zamówień publicznych oznacza, że zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale będzie uwzględniał również aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Efektywność Społeczna

Nowe prawo zamówień publicznych rozszerza m.in. katalog osób społecznie marginalizowanych o poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej oraz o usamodzielnianych.

Nowa ustawa zawiera również rozwiązania znane z wcześniej obowiązującej regulacji, a dotyczące spółdzielni socjalnych. Ustawa nadal zawiera zapisy o:

  1. Rewitalizacji

Możliwość skorzystania z wyłączenia stosowania ustawy w przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykonywanych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, m.in. w sytuacji udzielania zamówienia spółdzielniom socjalnym (art. 11 ust. 5 pkt 5; wcześniej art. 4d ust. 1 pkt 5 lit. a).

  1. Zatrudnianiu określonych osób

Klauzula zatrudnieniowa dotycząca w szczególności zatrudniania do realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (art. 96; wcześniej art. 29 ust. 3a).

  1. Usługach społecznych i innych szczególnych usługach

Klauzula zastrzeżona na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotycząca zastrzeżenia zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi wyłącznie dla wykonawców spełniających warunki związane z niedziałaniem w celu osiągnięcia zysku, strukturą zarządzania oraz działalnością związaną ze społeczną i zawodową integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; (art. 361; wcześniej art. 138p).

zapraszamy do lektury ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019