Tarcza Antykryzysowa 6.0

Tarcza Antykryzysowa 6.0

Szanowni Państwo,

poniżej zbiór najważniejszych informacji związanych z wprowadzeniem Tarczy 6.0

Które kody PKD weszły do zbioru kodów objętych wsparciem w ramach Tarczy Branżowej?
47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A – nauka języków obcych
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i
targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
86.10.Z – Działalność szpitali
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
91.02.Z – Działalność muzeów
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z. – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form
rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej
przestrzeni
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarczowe instrumenty pomocowe
Ochrona miejsc pracy
Tarcza branżowa 6.0 przewidziała możliwość ubiegania się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony
miejsc pracy. Trzeba spełnić jednak pewne określone warunki:
 prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 oznaczonej zawartym w
Tarczy Branżowej kodem PKD jako działalność przeważająca,
 przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z
trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie
wystąpienia koronawirusa co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w
miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Świadczenia te będą pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
Ze świadczenia mogą skorzystać także zatrudnieni na umowę zlecenia – obowiązek podlegania
ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu
Przysługuje za pracowników objętych przestojem ekonomicznym (obniżenie w związku z przestojem
wynagrodzenia za pracę maksymalnie 50% oraz niemożność późniejszego obniżenia poniżej poziomu
minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar etatu) lub obniżonym
wymiarem czasu pracy.

Ile wyniesie dofinansowanie?
2000 zł – z odpowiednim uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

Komu nie będzie przysługiwać?
 pracownikom, których wynagrodzenie przekraczać będzie 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (na trzeci kwartał bieżącego roku granicę tą stanowi
kwota 15 506,79 zł brutto)
 pracownikom zatrudnionym w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
By skorzystać z dofinansowania:
 nie można zalegać z płatnościami na rzecz organów podatkowych oraz z płatnościami składek
ZUS.

Gdzie składamy wnioski?
 drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Sposób wypłaty dofinansowania
 miesięczne transze za każdy z trzech miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku.
Wykorzystanie otrzymanych środków
 tylko i wyłącznie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wymienionych we wniosku.
Do kiedy będą przyjmowane wnioski?
 do 28.02.2021

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców
Dla kogo?
 organizacje zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Przeważająca działalność organizacji
musi mieścić się w zbiorze kodów PKD przewidzianych w tarczy branżowej,
 organizacje w następstwie koronawirusa zanotowały spadek przychodów o 40%,
Organizacje spełniające powyższe warunki mogą starać się o otrzymanie dotacji na pokrycie
bieżących kosztów działalności maksymalnie w wysokości 5000 zł,

Nie ma wymogu by dotacja była przeznaczona na wynagrodzenia, jest to wsparcie przewidziane na
bieżącą działalność organizacji, to podmiot decyduje na co przeznaczy pozyskane w ten sposób środki
Bieżąca działalność musi być działalnością gospodarczą.

Kiedy dotacja podlega zwrotowi?
 jeśli zostanie wydana niezgodnie z przeznaczeniem,
 organizacja w okresie trzech miesięcy od jej otrzymania zaprzestanie prowadzenia
działalności gospodarczej.

Gdzie składać wnioski?
 składane do właściwego starosty za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy jedynie w
formie elektronicznej

Do kiedy będzie można składać wnioski?
 do końca stycznia 2021 r.
Zwolnienie z ZUS

Do kogo skierowane wsparcie?
 organizacje prowadzące działalność w zakresie określonym wymienionymi wcześniej kodami
PKD.
Za jakie miesiące przysługuje zwolnienie?
 za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.
Jakie warunki trzeba spełnić?
 spadek co najmniej o 75% przychodu z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu
kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek w
stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
Termin na złożenie wniosku
 pierwotnie był to 30 listopada 2020 r. Przez to, że wejście w życie Tarczy Branżowej
przedłużyło się do 15 grudnia, na razie jest to martwy przepis. Trzeba czekać na nowelizację
ustawy.

Dodatkowa możliwość:
 ubieganie się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku,

Warunek:
 spadek przychodów o 40% w porównaniu z listopadem 2019 roku.
Do kiedy można składać wnioski?
 do 31 stycznia 2021 r. Opłacone już należności, na podstawie złożonego do ZUS wniosku
zostaną zwrócone.

Jednorazowe świadczenie postojowe
 wypłacane za listopad w wysokości 2080 zł,
 skierowane do przedsiębiorców, którzy otrzymali wcześniej trzy podstawowe świadczenia
postojowe.

Warunki:
 prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.,
 przychód w październiku lub listopadzie jest o co najmniej 40% niższy w porównaniu z
przychodem z analogicznego miesiąca 2019 r.,
 działalność znajduje się na liście wspieranych branż.
Ważne terminy odnośnie możliwości składania wniosków:
 Wniosek o dotację 5000 zł od 19 grudnia 2020 r.
 Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od 19 grudnia 2020 r.
 Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe od 30 grudnia 2020 r.
 Wniosek o zwolnienie z ZUS od 30 grudnia 2020 r.

Pozostałe formy wsparcia
Tarcza branżowa zawiera także pewne formy pomocy dla organizacji pozarządowych nie
prowadzących działalności gospodarczej. Przedłużono formy wsparcia, które zadebiutowały we
wcześniejszych tarczach tj.
art. 15zzb
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność
gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej
art. 15zzd
 pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności
gospodarczej
art. 15zzda
 pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności
statutowej
art. 15zze
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z
działalności statutowej
art. 15zze2
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń kościelnej osoby prawnej

Termin składania wniosków:
 do 10 czerwca 2021 roku, a wsparcie udzielone – do 30 czerwca 2021 r.

Tarcza branżowa ponadto wydłużyła ważność badań lekarskich, których ważność upłynęła w czasie
trwania stanu epidemicznego do 180 dni. Ważność wydanego oświadczenia także uległa wydłużeniu
do 180 dni po ustaniu stanu epidemicznego. Do 180 dni wydłużono także okres spowodowanej
chorobą niezdolności do pracy, po której pracodawca jest zobowiązany wysłać pracownika na
kontrolne badania lekarskie.