Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu stargardzkiego – zaproszenie do kontaktu i rozmowy

Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu stargardzkiego – zaproszenie do kontaktu i rozmowy

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim przypomina, zachęca i zaprasza do kontaktu, oraz odwiedzin naszych Centrów Ekonomii Społecznej w Stargardzie, Przelewicach, Choszcznie i Gryfinie przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych z subregionu stargardzkiego (powiaty choszczeński, gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki).

W naszych biurach dowiedzą się Państwo o szczegółach prowadzonych przez nas działań, w tym:

dla chcących zdobyć wiedzę, czyli SZKOLENIA m.in.:

 • tworzenie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej);
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi;
 • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;
 • tworzenie biznesplanów, badanie rynku, marketing, stworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów;
 • budowanie powiązań kooperacyjnych;
 • restrukturyzacja działalności;
 • zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

dla chcących rozwiązać problem, czyli DORADZTWO m.in.:

 • Ogólne, świadczone przez doradcę kluczowego, obejmujące m.in.:
  • zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
  • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
  • rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej;
  • zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej;
  • prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej.
 • Biznesowe m.in.:
  • związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta);
  • poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert;
  • przygotowywanie i praca nad biznes planem, negocjacje z instytucjami finansującymi.
 • Specjalistyczne, w tym:
  • Marketingowe
   • m.in.: planowanie marketingowe; kształtowanie elastyczności ofertowej; polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów; opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych; badania rynku; wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES;
  • Finansowe
   • m.in.: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), planowanie finansowe
  • Osobowe
   • m.in.: zarządzanie organizacją; zarządzanie pracownikami; zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów;
  • Księgowo-podatkowe
   • m.in.: rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; księgowość; płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
  • Prawne
   • m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych; prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; obowiązki pracodawcy względem pracowników;

 

dla chcących zwiększyć konkurencyjność PES, czyli USŁUGI:

 • księgowe/podatkowe m.in.:
  • przygotowanie aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości,
  • sporządzanie dokumentacji do ZUS, US,
  • przygotowanie i weryfikacja danych do planów finansowych i budżetów rocznych, weryfikacja prowadzonej księgowości.
 • prawne m.in.:
  • postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS, w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności,
  • sporządzanie i opiniowanie pism procesowych,
  • przygotowanie porozumień, przygotowanie i weryfikacja regulaminów,
  • przekształcanie podmiotów,
  • postępowanie naprawcze,
  • likwidacja podmiotów.
 • marketingowe m.in.:
  • opracowanie projektu i druk logo, plakatu, ulotki, tworzenie strony www i in.