WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu pracy Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów). W załączeniu przekazujemy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Lista rankingowa razem z kopią karty oceny  przesłana zostanie do zainteresowanych grup.

Wstępna Lista Rankingowa 20210917