ROZPOCZYNAMY NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”_Maj 2022

ROZPOCZYNAMY NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”_Maj 2022

Szanowni Państwo,

Dnia 16.05.2022 rozpoczynamy  VI Nabór Biznesplanów w projekcie “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Czekamy na wnioski grup inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz uczestniczyły w wsparciu szkoleniowo – doradczym OWES.

Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w marcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowoutworzonych PS, PES przekształcających się w PS i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz o wsparcie finansowe pomostowe.

Wnioski o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego przyjmujemy od 16 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. do godz. 15.00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) na adres: 4C Centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o., ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin

Dokumentacja powinna zawierać:

Papierową wersje Wniosku wraz z załącznikami odpowiednio parafowane na każdej stronie, podpisane i opieczętowane- w 2 egzemplarzach papierowych;
wersja elektroniczna (pendrive, CD) zawierające wersje edytowalne, ostateczne wersje, w/w dokumentacji)- 1 sztuka.
Szczególnej uwadze polecamy także wymagane do Wniosku załączniki:

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów uprawniających do przyznania środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.)


Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykaz planowanych miesięcznych wydatków związanych z podstawowymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego finansowanych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego


Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje poszczególnych członków grupy inicjatywnej.
Informujemy także, ze każdy Biznesplan będzie sprawdzany pod kątem weryfikacji spełniania kryteriów formalnych oraz oceniany merytorycznie na podstawie Karty Oceny Formalno – Merytorycznej Biznesplanu

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Alicja Stępniak – Doradca biznesowym OWES, alicja.stepniak@owes.es, 573 166 384

Paweł Klimek – Doradca biznesowym OWES, pawel.klimek@owes.es, 507 488 512