WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. 31.10.2022

WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU “SZOWES-OWES W REGIONIE STARGARDZKIM”. WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH. 31.10.2022

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listy rankingowe utworzone w związku z procedurą rekrutacyjną projektu “SZOWES-OWES w regionie stargardzkim” dla grup inicjatywnych zainteresowanych wsparciem finansowym na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:

[OWES] Wstępna Lista Rankingowa 20221031

Przypominamy, że grupy inicjatywne mają możliwość otrzymania drogą mailową kserokopii kart ocen formularzy rekrutacyjnych wyłącznie na wniosek

Procedura odwoławcza:

Przewidziano możliwość odwołania się w formie pisemnej (np. korespondencja tradycyjna, poczta e-mail) od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny wraz z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji oraz na prośbę osoby ubiegającej się o udział w projekcie kserokopią karty oceny formalnej i merytorycznej. W trybie pilnym, do 5 dni roboczych, zostanie przeprowadzona ponowna ocena i/lub ustosunkowanie się do zarzutów w kontekście przeprowadzonej już oceny.

UWAGA!!! Odwołanie może dotyczyć jedynie dokonanej oceny merytorycznej, w kontekście nieosiągnięcia minimum punktowego w danej kategorii. W przypadku niespełnienia tego warunku złożone odwołanie zostanie odrzucone.

Powtórna ocena formularza zgłoszeniowego jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.