ROZEZNANIE RYNKU NR 4CCES/OWES-RST/01/10.2023 – WYDARZENIE ANIMACYJNE

ROZEZNANIE RYNKU NR 4CCES/OWES-RST/01/10.2023 – WYDARZENIE ANIMACYJNE

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3, nr umowy RPZP.07.03.00-32-K001/18, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303 zaprasza do składania ofert na organizację wydarzenia animacyjnego promującego aktywność podmiotów ekonomii społecznej oraz powiązań ekonomicznych sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu choszczeńskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego w ramach projektu: „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”.

Ofertę na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy do 6 października 2023 przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4c@owes.es lub dostarczyć pod adres: ul. Koński Kierat 14-15, 70-563 Szczecin.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania skanu oferty oraz zastrzega, iż w przypadku wyboru Oferenta do realizacji niezbędne będzie dostarczenie oryginału oferty.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest Pan Zbigniew M. Stafiński, tel.: 508 280 239, e-mail: zbigniew.m.stafinski@owes.es.

Szczegóły rozeznania, oraz wzór oferty w załączeniu:

OWESwRST_4CCES_Wydarzenie animacyjne_Stargard_10.2023