NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 RPO WZP 2014-2020

Szanowni Państwo,

01.10.2020 r. rozpoczynamy III nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu  pt. “SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”, który trwać będzie do dnia 30 października 2020 do godz. 15:00

O dotacje mogą ubiegać się w nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne, oraz istniejące przedsiębiorstwa społeczne tworzące nowe miejsca pracy.

Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest rekrutacja uczestników projektu poprzez złożenie: Formularza rekrutacyjnego instytucji (z załącznikami) oraz osób fizycznych (z załącznikami).

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: “4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o. ul. Tkacka 19/22, 70-556 Szczecin p. 303 do dnia 30.10.2020 g. 15:00

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcami OWES i/lub Koordynatorem Merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel.573 152 969, maciej.rebilas@owes.es

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:

SZOWES REGULAMIN rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych ver 3.0 mono

Załącznik nr 1_6_SZOWES 2019-2023_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-

Załącznik nr 1_SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia podmiotu_instytucji_PES_mono

Załącznik nr 1f SZOWES 2019-2023 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-

Załącznik nr 2_SZOWES 2019-2023 Formularz zgłoszenia osoby fizycznej_mono

Załącznik nr 3_SZOWES 2019-2023 Plan działania-indywidualna ścieżka wsparcia_mono

Załącznik nr 4 SZOWES 2019-2023 Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego_mono

Załącznik nr 5_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu_mono

Załącznik nr 6_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem_osobą zależną_mono

Załącznik nr 7_SZOWES 2019-2023 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych_mono

Załącznik nr 8_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy_mono

Załącznik nr 9_SZOWES 2019-2023 Biznesplan_mono

Załącznik 9a_SZOWES 2019-2023 Harmonogram rzeczowo – finansowy_mono

Załącznik 9b_SZOWES 2019-2023 Oświadczenie o podatku VAT_mono

Załącznik nr 10_SZOWES 2019-2023 Karta oceny formalno – merytrycznej oceny biznesplanu_mono

Załącznik nr 11_SZOWES 2019-2023 Oświadczenie o trwałości miejsc pracy utworzonych w PS

Załącznik nr 12a_SZOWES 2019-2023 Umowa o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowegomono_ogólna_mono

Załącznik nr 12b_SZOWES 2019-2023 Umowa o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowegomono_SJ_mono

Załącznik-nr-12c_SZOWES-2019-2023-Aneks-do-umowy-o-przyznanie-środków-na-utworzenie-miejsca-pracy-i-udzielenie-wsparcia-pomostowegomono_ogólna_mono-ver.1

Załącznik nr 13_SZOWES 2019-2023 Wniosek o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego_mono

Załącznik nr 14_SZOWES 2019-2023 Oświadczenie o dokonaniu zakupów_mono

Załącznik nr 15_SZOWES 2019-2023 Szczegółowe zestawienie towarów i usług_mono

Załącznik nr 16_SZOWES 2019-2023 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsc w PS

Załącznik nr 17_SZOWES 2019-2023 Opinia zespołu merytorycznego SZOWES

Załącznik nr 18_SZOWES 2019-2023 Oświadczenie podmiotu o niezaleganiu

Załącznik nr 19_SZOWES 2019-2023 Oświadczenie o weryfikacji statusu PS w okresie trwałości