Otwarcie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Otwarcie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szanowni Państwo,

Dnia 22.01.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie stargardzkim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0003/23

Nabór ma charakter ciągły tzn., że prowadzony jest w sposób ciągły od daty wskazanej w ogłoszeniu naboru do momentu zawieszenia lub zamknięcia naboru z powodu wyczerpania środków na wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS.

Wniosek o dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS (ZAŁĄCZNIK NR 1) może zostać złożony tylko przez podmioty/instytucje i osoby, które przystąpiły do projektów zgodnie z wymogami Regulaminu uczestnictwa.

Dokumentacja rekrutacyjne dostępna pod linkiem: https://owes.es/2024/01/17/rekrutacja-zapraszamy-do-projektu-pn-szowes-owes-w-regionie-stargardzkim-plus/

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy  w PS (ZAŁĄCZNIK NR 1) może zostać złożony w wersji:

a. papierowej złożonej w Biurze 4C centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o., ul. Koński Kierat 14/15, 70-563 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, podpisanej we wskazanych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/podmiotów/instytucji lub w przypadku grupy nieformalnej osób fizycznych przez wszystkie osoby wchodzące w skład tej grupy. Komplet dokumentacji prosimy złożyć w 2 egzemplarzach

lub

b. elektronicznej – za pośrednictwem wskazanego w ogłoszeniu o naborze dedykowanego dla danego regionu/subregionu adresu email, subregion stargardzki: maciej.rebilas@owes.es, podpisanej we wskazanych miejscach w szczególności podpisem kwalifikowalnym przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/podmiotów/instytucji lub w przypadku grupy nieformalnej osób fizycznych podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby wchodzące w skład tej grupy)

Aktualne informacje, dokumentację projektową oraz opcjonalnie narzędzia pomocnicze (np. arkusze kalkulacyjne ułatwiające wykonanie analizy finansowej ujętej w biznesplanie) są do pobrania poniżej:

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie SZOWES 2023-2027 31012024

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie SZOWES 2023-2027 31012024

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RWF Wniosek o udzielenie wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS wraz z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RWF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RWF Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RWF Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RWF Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RWF Umowa wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RWF Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RWF Umowa o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO RWF Informacja o numerze rachunku płatniczego do przekazania wsparcia finansowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO RWF Oświadczenie o zachowaniu trwałości miejsca pracy

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO RWF Oświadczenie o spełnieniu definicji PES

Analiza finansowa biznesplan – narzędzie wspierające

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem merytorycznym OWES: Maciej Rębilas, tel. 663921836, maciej.rebilas@owes.es i/lub z doradcami biznesowymi OWES.

 

Monochromatyczne wersje dokumentów (obowiązujące do czarno-białego druku)

Analiza finansowa biznesplan – narzędzie wspierające

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie SZOWES 2023-2027 31012024

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RWF Wniosek o udzielenie wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS wraz z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RWF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RWF Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RWF Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RWF Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RWF Umowa wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RWF Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RWF Umowa o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO RWF Informacja o numerze rachunku płatniczego do przekazania wsparcia finansowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO RWF Oświadczenie o zachowaniu trwałości miejsca pracy

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO RWF Oświadczenie o spełnieniu definicji PES