ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na organizację wizyty studyjnej pn.: „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne” w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja wizyty studyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „Dobre praktyki w przedsiębiorstwach społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne”, zgodnie z programem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania.

Termin składania ofert upływa dnia: 19 maja 2019 r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego. Oferty należ złożyć w formie pisemnej, na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2). Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania skanu ww. dokumentów oraz zastrzega, iż w przypadku wyboru Oferenta do realizacji niezbędne będzie dostarczenie oryginału oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzina od 08.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku w biurze Zamawiającego: ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin, telefonicznie: Anna Sadkowska, tel.: 507 488 630, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: anna.sadkowska@owes.es.

 

OWES_RST program 31.05.219

OWES-RST RR wizyta studyjna oferta 31.05.2019

OWES-RST RR wizyta studyjna oferta 31.05.2019

OWES-RST RR wizyta studyjna zapytanie o cenę